Vláda s pripomienkami schválila novelu zákona o pozemkových úpravách ( 2006-02-02 )Novelou zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách sa rozširujú dôvody pozemkových úprav na základe opatrení prijatých vládou SR v dôsledku živelných pohrôm. Vláda SR predložený materiál prerokovala a schválila s pripomienkami Legislatívnej rady vlády (LRV).

Zákon dáva možnosť budovať opatrenia, ktoré zamedzia škodám pôsobením opakovanej pohromy a odstraňuje jej následky. Novela rieši vysporiadanie vlastníctva k pozemkom, na ktorých budú potrebné opatrenia vybudované, ako aj finančné zabezpečenie ich výstavby. Ďalšia zmena sa dotýka zjednodušených a zrýchlených postupov, ktoré umožňovali dočasné riešenie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom na čas do schválenia projektu pozemkových úprav alebo do zániku poľnohospodárskeho podniku, ktorý hospodári na pôde bez právneho nástupcu alebo do rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy.

Riešenie užívacích pomerov k pozemkom v prípade neuzatvorenia nájomného vzťahu sa bude riadiť vzájomnou dohodou medzi vlastníkom a užívateľom. Novelou sa upravuje aj postup riešenia už existujúcich užívacích vzťahov k pozemkom doposiaľ vyčlenených do bezplatného náhradného užívania. Užívanie pozemkov sa bude riadiť zákonom upravujúcich nájomné vzťahy. Nová úprava splnomocňuje pozemkový fond na základe požiadavky vlastníka, ktorý ho poverí na uzatvorenie nájomného vzťahu, zastupovaním v procese prenájmu a platenia nájmu.

Novela zákona rieši vydávanie oprávnení na projektovanie pozemkových úprav. Potreba aktualizácie vyplynula z požiadavky na zvýšenie odbornosti zhotoviteľov projektovej dokumentácie súvisiacej s pozemkovými úpravami ako aj so zavedením povinnosti v päťročných lehotách obnovovať platnosť osvedčení novými skúškami, ktoré overujú odbornú úroveň zhotoviteľov vo vzťahu ku zmenám a k vývoju procesov spojených s pozemkovými úpravami.

Úpravy menšieho rozsahu sa dotýkajú evidovania zmien druhu pozemku v katastri nehnuteľností počas konania o pozemkových úpravách, vlastníctva pozemkov a objektov, kde správa bude prenechaná špecializovaným organizáciám, na ktoré štát preniesol zo zákona výkon práva správy, a ktoré by podľa platného stavu mali prejsť do vlastníctva obce.

Návrh novely reštitučných zákonov urýchľuje ponuku a vydávanie náhrad, ak sa pôvodné pozemky nedajú vydať, resp. navrátiť ich vlastníctvo. Náhradu v iných pozemkoch môže oprávnená osoba odmietnuť len dvakrát, potom nárok na náhradu zaniká a oprávnenej osobe sa poskytne náhrada v peniazoch. Ďalšou zmenou je zásada, že náhradný pozemok možno požadovať len vtedy, ak pôvodný pozemok mal výmeru nad 400 m2. Ako náhradný pozemok nebude môcť byť použitý taký pozemok, ktorý nie je možné pre zákonné prekážky vydať či navrátiť jeho vlastníctvo, čo sa v súčasnosti bežne vyskytuje. Návrhom novely zákona o poľnej stráži sa reaguje na vytvorenie orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy od roku 2004.


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539