Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat. ( 2006-02-02 )

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Tel. : 055/7969112, fax : 055/7969166; e-mail : ivvl@ivvl.sk, www.ivvl.sk; www.svssr.sk

P O Z V Á N K A
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a Štátna veterinárna a potravinová správa SR v Bratislave Vás pozývajú na 1-dňový tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému:
„Ochrana zvierat pri preprave“.
Termín konania: 13. februára 2006 so začiatkom o 9.00 hod.
Prezentácia: od 8.30 hod.
Miesto konania: Regionálna veterinárna a potravinová správa, Zavarská 11, 918 21 Trnava

Program kurzu :
1. Právne predpisy pri preprave zvierat
2. Správanie sa zvierat, fyziologické požiadavky so zreteľom na kŕmenie, napájanie a odpočinok zvierat
3. Riziká prepravy a stres zvierat
4. Vplyv spôsobu jazdy na ich pohodu, produkciu, reprodukciu a kvalitu mäsa
5. Spôsoby manipulácie so zvieratami
6. Možnosti riešenia kritických situácií
Tréningový kurz je zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov.
Odborný gestor : MVDr. Roman Matejčík – ŠVPS SR Bratislava
V prípade Vášho záujmu žiadame nahlásiť účastníkov kurzu formou návratky na adresu : Cesta pod Hradovou 13/A 041 77 Košice v termíne do 9.2. 2006.

Poplatok za kurz: 1.550,- Sk na osobu (v cene je občerstvenie v hodnote 60,- Sk)
Spôsob úhrady:

a) na účet IVVL 7000151337/8180; VS: 130206 – podmienkou pre vykonanie
kurzu je preukázaný doklad o platbe (výpis z účtu, poštová poukážka);
b) v hotovosti - (účastníkovi bude vydaný doklad o zaplatení).

Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu po úspešnom absolvovaní testu. Príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v mieste výkonu činnosti vydá prepravcom zvierat preukaz o odbornej spôsobilosti na prepravu zvierat v zmysle Nariadenia vlády SR č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave v znení
nariadenia vlády SR č. 145/2005 Z.z.
MVDr. Jozef Pokorný riaditeľ IVVL Košice


Vybavuje: MVDr. I. Rajzáková, A. Korlová
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Návratky zasielajte na: fax : 055/7969166; e-mail : ivvl@ivvl.sk
Informácie: tel.: 055/7969112; -15, www.ivvl.sk; www.svssr.sk


Návratka

Názov tréningového kurzu : „Ochrana zvierat pri preprave“

Dátum konania : 13. februára 2006 o 9.00 hod.

Miesto konania: Regionálna veterinárna a potravinová správa
Zavarská 11, 918 21 Trnava

Meno a priezvisko, titul účastníka kurzu:

Dátum narodenia:

Presný názov a sídlo vysielajúcej organizácie ( uveďte tel., fax, e-mail ):


Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539