Upozornenie konečných prijímateľov a príjemcov pomoci SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ( 2006-01-31 )

PPA si dovoľuje upozorniť konečných prijímateľov a príjemcov pomoci SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o dodržiavanie zasielania oznámenia o vrátení finančných prostriedkov v súlade s Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov (ďalej len „koncepcia“). Podľa koncepcie konečný prijímateľ/príjemca pomoci zasiela oznámenie o vrátení finančných prostriedkov do 7 pracovných dní odo dňa uskutočnenia úhrady prostriedkov na PPA v súlade s výpisom z bankového účtu, resp. úpravy rozpočtu formou rozpočtového opatrenia.

V prípade, že finančné prostriedky vrátil konečný prijímateľ - štátna rozpočtová organizácia formou úpravy rozpočtu cez správcu kapitoly platobnej jednotke, prílohou formuláru oznámenia o vrátení finančných prostriedkov je vytlačený ELÚR potvrdzujúci úpravu rozpočtu.

Prílohou oznámenia o vrátení finančných prostriedkov je výpis z bankového účtu.

Vrátenie finančných prostriedkov EÚ a spolufinancovania štátneho rozpočtu, ktoré platobná jednotka poskytla konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci sa uskutočňuje v prípadoch:

konečný prijímateľ nevyčerpal prostriedky poskytnuté systémom zálohovej platby,
konečný prijímateľ nevyčerpal prostriedky poskytnuté systémom predfinancovania,
konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci boli poskytnuté finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania štátneho rozpočtu z titulu mylnej platby,
konečný prijímateľ porušil povinnosti stanovené v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (najmä porušenie finančnej disciplíny a vznik nezrovnalosti), na základe ktorých mu vyplýva povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky - v zmysle časti 4.10 koncepcie,
a iných (napr. konečný prijímateľ počas realizácie projektu vykázal zisk na projekte).

Podmienkou vzniku nezrovnalosti je porušenie právnych predpisov ES alebo SR, ktoré upravujú použitie finančných prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, úmyselné alebo spôsobené nedbalosťou. Za nezrovnalosť sa považuje aj porušenie právnych prepisov ES alebo SR, ktoré vo svojich ustanoveniach chránia finančné záujmy ES.

Z pohľadu národnej legislatívy má na vznik nezrovnalosti priamy dopad porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pričom § 31 citovaného zákona definuje jednotlivé druhy porušenia finančnej disciplíny. Nezrovnalosť nemusí vždy predstavovať porušenie finančnej disciplíny a naopak porušenie finančnej disciplíny nemusí vždy zodpovedať nezrovnalosti.

PPA žiada konečných prijímateľov a príjemcov pomoci o dodržiavanie Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, ktorej celé znenie je na stránke Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk.

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539