Pozvánka na vzdelávací kurz Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat ( 2006-01-27 )

AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR

Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu

Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat


Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra
MODUL 03 13.2. – 15.2.2006 miestnosť P 19 hodín
MODUL 04 23.2. – 24.2.2006 miestnosť P 14 hodín

Cieľ: umožniť subjektom v pôdohospodárstve (poradco -
via, prvovýrobcovia) získať potrebné informácie
spojené s dodržiavaním štatutárnych požiadaviek
v oblasti životného prostredia, zdravia zvierat;
welfare zvierat. (PRV SR – Opatrenie 4: Plnenie
noriem spoločenstva)

Cieľová skupina: poradenské subjekty v oblasti pôdohospodárstva
a ďalší záujemcovia o predmetnú problematiku

MODUL 03 – Zdravie ľudí, zvierat a rastlín
Obsah kurzu: - Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
- Pravidlá používania látok s hormonálnym alebo
tyrostatickým účinkom a beta – agonistov pri
chove dobytka
- Bezpečnosť potravín vo farmárskej praxi
- Pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niekto -
rých prenosných spongiformných encefalopatií
Organizačný garant: Ing. Norbert Floriš
Tel.: 037/7910 274, fax: 037/7910 159
e-mail: floris@agroinstitut.sk
Účastnícky poplatok: 2 400,-Sk
Variabilný symbol: 6009


MODUL 04 – Hlásenie chorôb
Obsah kurzu: - Kontrola slintačky a krívačky vo farmár. praxi
- Kontrola vezikulárnej choroby ošípaných vo
farmárskej praxi
- Kontrola a eradikácia zhubnej katarálnej
horúčky oviec vo farmárskej praxi
Organizačný garant: Mgr. Kristína Páleníková
Tel.: 037/7910 223, fax: 037/7910 159
e – mail: kpalenikova@agroinstitut.sk
Účastnícky poplatok: 1 600,-Sk
Variabilný symbol: 6010
Organizačné pokyny:
1. Registrácia účastníkov: v prvý deň kurzu od 8.30 do 9.00 pred
miestnosťou P
2. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19,
resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zástavku Výstavisko Agrokomplex.
3. Účastnícky poplatok: uvedený pri každom module. Účastnícky
poplatok zahŕňa školné a náklady spojené s organizačným
zabezpečením kurzu.
4. Možnosť zabezpečenia celodennej stravy. Prosíme vyznačiť
v záväznej prihláške a uhradiť spolu s účastníckym poplatkom.
5. Možnosť rezervácie ubytovania v hoteli Agroinštitút Nitra
telefonicky na č. 037/7910 111, 037/6533 361
6. Záväznú prihlášku s avízom o platbe zašlite obratom na adresu:
Referát poradenstva a tvorby projektov, Agroinštitút Nitra,
Akademická 4, 949 01 Nitra,
faxom alebo e-mailom.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000072567/8180
konštantný symbol: 0308,
variabilný symbol: uvedený pri každom module
IČO: 156 540
7. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky
uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút Nitra,
i pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu organizáciu.
8. Na záver kurzu obdrží účastník doklad pre daňový účel.
9. V prípade neúčasti prihláseného sa účastnícky poplatok nevracia!


Záväzná prihláška:

Prosíme zaslať obratom!
Agroinštitút Nitra, Centrum celoživotného vzdelávania,
Referát poradenstva a tvorby projektov
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia,
hygieny a welfare zvierat
Meno, priezvisko, titul:..................................................................…..
Organizácia (adresa, PSČ):....................................................................
Pracovné zaradenie:...............................................................................
Tel.: ...................... fax: ..................... e-mail: ......................................
Bankové spojenie...................................................................................
IČO..................................................IČ DPH.........................................
DIČ.......................................................
Mám záujem absolvovať modul/y (uveďte číslo):.................................
Záväznú objednávku prosím označte krížikom!
STRAVOVANIE 13.2. 14.2. 15.2. 23.2. 24.2.
raňajky (49,-Sk)
obed (89,-Sk)
večera (70,-Sk)
Potvrdzujem, že sme uhradili účastnícky poplatok vo
výške.........................Sk a za stravovanie vo výške.........................Sk na
účet Agroinštitút Nitra, Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.
7000072567/8180, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: uvedený
pri každom module.
Kópiu úhrady si prineste so sebou na preukázanie platby!
Dátum: Pečiatka a podpis:

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539