Odborné školenie pre obvodné úrady životného prostredia- Analýza a hodnotenie rizík priemyselných havárií ( 2006-01-20 )


Termín konania: 25. 1. 2006
Miesto konania: Bratislava, Hanulova 5/b
Školenie je zamerané na zvýšenie informovanosti štátnej správy v oblasti analýzy a hodnotenia rizík. Z tohto dôvodu bude program školenia zameraný na praktické príklady aplikácie vybraných metód analýzy a hodnotenia rizík.

LEKTORI:

RNDr. Darina Kobzová, CSc., Riaditeľka odboru manažmentu environmentálnych rizík
Ing. Ján Kandráč, CSc., Risk Consult, spol. s. r. o.

Časový harmonogram

10.00 - 12.30
Otvorenie školenia, krátke zhodnotenie roku 2005 v oblasti prevencie ZPH
Význam, účel a základné princípy hodnotenia rizík
Analýza rizika - vybrané induktívne a deduktívne metódy a postupy hodnotenia rizík - Metodika stromu porúch, Metodika stromu udalostí (praktické ukážky na vybraných rizikových technológiách)
Diskusia k problematike

12.30 - 13.30
Obedná prestávka

13.30 - 16.00

Integrovaný a komplexný postup štátnej správy pri kontrole rizikových analýz
Obvyklé chyby spracovateľov rizikových analýz pri aplikácii - Metodika stromu porúch, Metodika stromu udalostí
Alternatívne metódy hodnotenia rizika - možnosti ich použitia
Diskusia k problematike

Kontakt:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky
Oddelenie starostlivosti o životné prostredie
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón: 048/437 41 66
E-mail: knazovic@sazp.skSpät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539