MP splnilo 23 úloh z 32 zo správ o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve ( 2006-01-20 )


Ministerstvu pôdohospodárstva (MP) SR sa podarilo ku koncu roka 2005 zabezpečiť splnenie 23 úloh z 32, ktoré malo uskutočniť na základe opatrení vyplývajúcich zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR 2004 a Správy o lesnom hospodárstve SR 2004. Vyplýva to z informácie, ktorú MP predložilo do pripomienkového konania.

Z uvedeného počtu patrilo 6 úloh do pôsobnosti vlády SR a 26 bolo rezortného charakteru. Ku koncu decembra minulého roka bola jedna úloha nesplnená, jedna zrušená, priebežne sa plnilo 6 a u jednej sa požiadalo o zmenu termínu.

Opatrenia a úlohy za poľnohospodárstvo a potravinárstvo boli zamerané na plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva SR v EÚ, analýzu a ekonomiku poľnohospodárstva či prognózu dosahov uplatňovania reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Osobitný dôraz sa kládol na hodnotenie dosahov vstupu do EÚ na slovenské poľnohospodárstvo. Riešili sa i štrukturálne zmeny príspevkových organizácií rezortnej vedecko-výskumnej základne a úlohy v oblasti informatiky.

Na návrh MP sa z plánu legislatívnych úloh vlády vypustila úloha, podľa ktorej sa mala vypracovať a schváliť novela zákona o pozemkových spoločenstvách. Kvôli chýbajúcim finančným prostriedkom MP nevybudovalo informačný systém o transakciách s poľnohospodárskou a lesnou pôdou. Štart realizácie systému, ktorý má na ústrednom portáli verejnej správy informovať hlavne o nájme, predaji a cene pôdy, závisí od zabezpečenia potrebných financií. Na apríl tohto roka sa posunul termín na vypracovanie podmienok, ktoré by zrýchlili realizáciu pozemkových úprav. Stalo by sa tak vytvorením personálnych, technických a finančných podmienok pre štátnu správu na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskeho fondu.

Informáciu o plnení úloh z rozpracovania opatrení vyplývajúcich zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2004 a zo Správy o lesnom hospodárstve v SR 2004
môžete pripomienkovať priamo na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR do 20.1.2006

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539