Pozvánka na kurz odpadového hospodárstva 06. – 17. marec 2006. ( 2006-01-20 )

AGROINŠTITÚT NITRA Vás pozýva


na vzdelávací kurz financovaný zo

Sektorového operačného programu
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


„Odpadové hospodárstvo“


Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4,
miestnosť S3


Termín: 06. – 17. marec 2006


Cieľ kurzu: poskytnúť účastníkom odborné znalosti v oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve, v zhromažďovaní a zneškodňovaní odpadov, ako aj v problematike spracovania organických zložiek odpadu


Cieľová skupina: subjekty poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania poľnohospodárskych produktov, lesníckej prvovýroby a primárneho spracovania lesných produktov


Osnova kurzu:

· legislatíva v odpadovom hospodárstve, charakteristika odpadov
· zhromažďovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov
· kompostovanie odpadov
· spaľovanie odpadov, skládky odpadov


Forma vzdelávania: Prednášky, konzultácie, diskusia


Organizačný garant: Ing. Norbert Floriš
Tel.: 037/7910 274, fax: 037/7910 159
e-mail: floris@agroinstitut.sk


Organizačné pokyny:

1. Prezentácia účastníkov: 06. 03. 2006 od 8.30 do 9.00 pred miestnosťou S3

2. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zástavku Výstavisko Agrokomplex

3. Záväznú prihlášku zašlite obratom na adresu:
Referát poradenstva a tvorby projektov, Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra,
faxom alebo e-mailom.

4. Vzdelávací kurz „Odpadové hospodárstvo“ sa bude realizovať v rámci projektu financovaného zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Priorita č. 2: Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie č. 2.4: Vzdelávanie

5. Z projektu budú účastníkom hradené náklady na:

Ř prepravu do miesta konania a späť v cene cestovného lístka SAD alebo ŽSR
Ř celodennú stravu počas trvania kurzu
Ř ubytovanie v hoteli Agroinštitútu Nitra počas trvania kurzu
Ř školné

6. Maximálny počet účastníkov na jeden kurz je 15. Po naplnení
tohto počtu sa ďalší záujemcovia môžu prihlásiť do
nasledujúceho kurzu.

Upozorňujeme, že z dôvodu vyúčtovania cestovného je dôležité, aby si účastníci starostlivo uschovali cestovné lístky, ktoré bude potrebné predložiť k vyúčtovaniu cestovného.
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
„Odpadové hospodárstvo“


Meno, priezvisko, titul:..................................................................…..
Organizácia (adresa, PSČ):....................................................................
Pracovné zaradenie:...............................................................................
Tel.: ...................... fax: ..................... e-mail: ......................................
Bankové spojenie...................................................................................
IČO..................................................IČ DPH.........................................
DIČ.......................................................
Záväzne si u vás objednávam ubytovanie od 6.3.2006 do 17.3.2006
áno nie (nehodiace sa prečiarknite)


Dátum: Pečiatka a podpis:

Spät

Bezplatný odber
noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:*

Prihlasovacie meno:*

Prihlasovacie heslo:*

Sídlo:

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Odbor činnosti:

Mobil:*

* - povinné údaje
Momentálne je počet článkov: 759

Momentálne je počet účastníkov: 1539